SOO Logo

GEBRUIKSVOORWAARDEN SOO

1. Algemeen

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie SOO (hierna: “de App”). De App is eigendom van SOO gevestigd aan Croeselaan 144, 3521 CG Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 73616362.

1.2. SOO is een mobiele applicatie voor smartphones die werken met het besturingssysteem Android en iOS. Gebruikers van SOO kunnen op basis van GPS-gegevens zien welke bedrijfslocaties in hun directe omgeving geschikt zijn om met kinderen naartoe te gaan. Bedrijven die kindvriendelijk zijn worden door SOO opgenomen in de App. Bedrijven kunnen hun locatie claimen en gegevens aanpassen. Bedrijven kunnen daarnaast via SOO hun locatie aanmelden en zichtbaar maken als kindvriendelijke gelegenheid in de App.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App door u. Wij hebben het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. U wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden via een update, een bericht van de App of een e-mailbericht.

2.2. Wij hebben te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Wij zullen u hierover tijdig en op een passende wijze informeren conform toepasselijke wetgeving.

3. Gebruik van de App

3.1. U bent verantwoordelijk voor correct en zorgvuldig gebruik van de App. U dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dient u:

  • gegevens naar waarheid in te vullen.
  • gegevens die u over derden invult, waaronder gegevens over uw gezinsleden, naar waarheid in te vullen en tevens de wettelijke bevoegde vertegenwoordiger te zijn om die gegevens in te vullen.
  • vertrouwelijk met persoonlijke inlogcodes om te gaan en deze geheim te houden voor andere personen.
  • de App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan de App toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.
  • niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de App dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan ons, de App of derden.
  • geen virussen via de App te verspreiden, dan wel op andere manieren apparaten of systemen te verstoren, van ons of andere gebruikers van de App.
  • onze goede naam en reputatie te allen tijde in acht nemen en ervoor zorg te dragen dat het gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan onze rechten en/of onze reputatie.
  • al onze aanwijzingen en voorschriften voor het gebruik van de App op te volgen.

3.2. Indien u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, hebben wij het recht alle maatregelen te treffen die wij nodig achten, zoals het opschorten of beëindigen van de toegang tot de App of het verhalen van de door ons geleden schade.

3.3. U mag derden geen toegang verlenen tot de App, de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder onze voorafgaande toestemming. Evenmin mag u technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de App, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij ons, dan wel bij onze licentiegevers. De eigendom van gegevens die door u worden toegevoegd aan de App, blijven uw eigendom.

4.2. Wij verlenen aan u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de App voor de doeleinden die in artikel 1.2 zijn geformuleerd. Het is niet toegestaan om de App te gebruiken voor andere doeleinden.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De App is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij houden ons het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u daar enige rechten aan kan ontlenen.

5.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App, tenzij de wet deze uitsluiting niet toestaat of de schade of letsel het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Wij zijn voor zover de wet dit toestaat niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals reputatieschade, verlies of verminking van gegevens, gederfde omzet of inkomsten. U vrijwaart ons voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App door u.

6. Privacy Statement

6.1. Het Privacystatement met betrekking tot SOO maakt onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt door middel van de App. Wij hechten groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

7. Rechtskeuze en rechtsforum

7.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de App of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar wij zijn gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.

8. Contact

8.1. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met privacy@gowithsoo.com.

Versie 26 januari 2023