SOO Logo

PRIVACYSTATEMENT SOO

Dit privacystatement heeft betrekking op de mobiele applicatie ‘SOO’ voor Android en iOS van SOO, (“wij” of “ons”), gevestigd aan Croeselaan 144, 3521 CG Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 73616362.

SOO is een mobiele applicatie voor smartphones die werken met het besturingssysteem Android en iOS. Gebruikers van SOO kunnen op basis van GPS-gegevens zien welke bedrijfslocaties in hun directe omgeving geschikt zijn om met kinderen naartoe te gaan. Bedrijven kunnen via SOO hun locatie aanmelden en zichtbaar maken als kindvriendelijke gelegenheid.

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot de app SOO, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Gebruikers

Wij verzamelen gegevens van de app-gebruiker:

 • Voornaam en achternaam;
 • Woonadres;
 • E-mailadres;
 • GPS-locatie;
 • Geboortedatum;
 • Gender;
 • Voorkeur voor activiteiten.

Gezinsleden gebruiker

Wij verzamelen daarnaast gegevens over de gezinsleden van de app-gebruiker:

 • Gezinssamenstelling;
 • Geboortedata gezinsleden;
 • Gender gezinsleden.

Uw voornaam, achternaam en e-mailadres verwerken wij ten behoeve van de communicatie met u over de levering van de app SOO. De grondslag voor deze verwerking van gegevens is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Met de bovenstaande persoonsgegevens maken wij voorts een profiel van u en uw gezin op. Wij gebruiken dit profiel voor de volgende doeleinden:

 • om u in de app SOO kindvriendelijke locaties en activiteiten te tonen die zo goed mogelijk aansluiten bij uw interesses. De grondslag voor deze verwerking van gegevens is de uitvoering van de overeenkomst met u.
 • om u in de app SOO advertenties te tonen die zo goed mogelijk aansluiten bij uw interesses. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw gegevens voor deze marketingdoeleinden te verwerken, omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering onze bedrijfsvoering. Wij hebben hierbij passende waarborgen getroffen om uw belangen zoveel mogelijk te beschermen. Zo verstrekken wij uw gegevens niet aan derden.

U mag alleen persoonsgegevens van gezinsleden invoeren voor zover u daartoe bevoegd bent als de wettelijke vertegenwoordiger van de gezinsleden en/of u daarvoor toestemming hebt gekregen van gezinsleden.

Het verstrekken van de persoonsgegevens “voornaam”, “achternaam”, “e-mailadres” en “GPS-locatie” is verplicht, omdat we anders de dienst niet kunnen leveren. Indien deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen account aanmaken en krijgt u geen toegang tot de app. Het verstrekken van de overige persoonsgegevens is niet verplicht.

2. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens niet aan derden.

Wij kunnen wel derden inschakelen in het kader van de uitvoering van de app SOO. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

3. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u een account bij ons aanhoudt. Wanneer u, uw account verwijdert, verwijderen wij ook uw persoonsgegevens.

4. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste gebruik van de app SOO wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De app SOO maakt gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de App en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de app SOO naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de app SOO optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Google Analytics: op de app SOO worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. SOO gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de app SOO gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

6. Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij brengen u daarvan via de app SOO of via e-mail op de hoogte.

7. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contact

Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via: privacy@gowithsoo.com.

Versie 11 februari 2022